Uw bestelling wordt bijgewerkt

Algemene voorwaarden

Met behulp van de Website wil Shang King de Afnemers de mogelijkheid bieden om Bestellingen online te plaatsen en informatie te bieden over de producten en aanbiedingen met betrekking tot het menu van Shang King. Ten aanzien van de informatieverschaffing en Besteldienst van Shang King op de website www.shangking.nl gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met Shang King;

1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.3 Besteldienst(en): de diensten van Shang King op de Website bestaande, onder meer, uit verwerken van de bestellingen, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselend menu van Shang King;

1.4 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het menu van Shang King;   

1.5 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de  Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen  Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.6 Shang King: het restaurant gevestigd aan de Ijsselkade 1 te Doetinchem;

1.7 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Shang King;

1.8 Website: de website www.shangking.nl

 

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website biedt Shang King Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij Shang King. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 Het tijdsbestek waarin een Bestelling door Shang King kan worden geleverd aan de Afnemer is gemiddeld 30-45 minuten. Mocht het zijn dat het iets langer duurt, dan zullen wij eerst telefonisch contact met u opnemen. In het weekend is de gemiddelde levertijd 45-60 minuten. Voor het afhalen zijn deze gemiddeld 10-15 minuten.

2.3 De Afnemer plaatst de Bestelling bij Shang King. Indien het afleveradres buiten het bezorggebied van Shang King valt, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de keuze maakt om de bestelling af te halen.

2.4 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten).

2.5 Voor iedere Bestelling die bij de Afnemer op locatie moet worden afgeleverd wordt er standaard bezorgkosten in rekening gebracht. Wel kan er door middel van acties en aanbiedingen van af worde geweken. De hoogte van bezorgkosten is afhankelijk van de afstand.

2.6 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Bezorgtijden zijn gelijk aan de tijden van de bezorgdienst Shang King. De gebruikelijke tijden van de bezorgdienst van Shang King staan vermeld op de Website. 

2.7 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Shang King in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Shang King is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website

2.8 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Shang King, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen

2.9 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website of contant aan Shang King bij bezorging  of afhalen; 

2.10 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Shang King is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Shang King de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Shang King is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Shang King de Bestelling annuleert zal Shang King de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn

3.2 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door Shang King is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

 

Artikel 4 Algemeen - gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Shang King, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Shang King is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Shang King en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Shang King wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Shang King zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks bij de Shang King te worden geplaatst. Mocht de afhandeling van de klacht door Shang King onvoldoende zijn, dan kan de Afnemer zijn klacht indienen via het email-adres info@shangking.nl. Shang King zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.  

 

Artikel 6 De Website

6.1. Shang King heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg sa-mengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Shang King niet:

  • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
  • dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
  • dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Shang King is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen.

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Shang King heeft geen zeggenschap over deze websites. Shang King is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Shang King, haar licentiegevers of door Shang King ingeschakelde derden.

7.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

7.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Shang King, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, ver-zenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

 

Artikel 8 Persoonsgegevens en cookies

8.1 Shang King gaat zeer zorgvuldig om met de klantinformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Shang King houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

8.2 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de Afnemer recht alle gegevens die Shang King over de Gebruiker heeft verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. De Afnemer kan zich hierover wenden tot info@shangking.nl

8.3 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Shang King gebruik van zogenaamde cookies.

8.4 Het Cookie dat Shang King gebruikt is een nummer waardoor Shang King de Afnemer/Gebruiker bij de volgende Bestelling sneller kan helpen. De Afnemer/Gebruiker kan ook informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat de Bestelling sneller geplaatst kan worden. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid Shang King

9.1 De totale aansprakelijkheid van Shang King, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Shang King te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Shang King wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van Shang King voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uit-gesloten.

9.4 Shang King is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en)..

 

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.

Wilt u een bestelling plaatsen?

Online bestellen

Of bel met:

0314 335 285